ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
  1. Internetinė svetainė www.electrack.lt (toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama
   MB “Traukos slėnis”
  2. Įmonė – reiškia MB “Traukos slėnis”: (įmonės kodas 303179846, adresas
   Šeimyniškėliai, Elmos 9-oji g., 23 LT-29133). Toliau asmens duomenų tvarkymo ir
   naudojimo taisyklėse „Įmonė“.
  3. Duomenų subjektas/lankytojas – reiškia fizinį asmenį, iš kurio Įmonė gauna ir tvarko
   asmens duomenis.
  4. Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Įmone yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio
   sutartį ir Įmonės vadovo sprendimu yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis arba, kurio
   asmens duomenys yra tvarkomi.
  5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų
   subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta,
   pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, gimimo data, sąskaitos
   numeris.
  6. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
  7. Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant
   juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).
  8. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas:
   rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas,
   keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba)
   aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų
   rinkinys.
  9. Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš
   dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.
  10. Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo
   darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų
   tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės
   aktuose.
  11. Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais
   nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo
   tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo
   tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose.
  12. Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens
   duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti
   išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų
   subjekto. valią.
  13. Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų
   valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar
   duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.
  14. Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo
   savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų
   materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas).
  15. Kitos šiose asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklėse)
   vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos asmens duomenų
   teisinės apsaugos įstatyme.
 2. BENDROS NUOSTATOS
  1. Šios taisyklės – tai rašytinis dokumentas, kuriame įtvirtintos privatumo užtikrinimo
   nuostatos, kurios taikomos visų asmenų, besinaudojančių Svetaine ir Paslaugomis,
   atžvilgiu (toliau – Privatumo taisyklės). Privatumo taisyklėse – nustato asmens duomenų
   teisinės apsaugos principus, teisėto asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto
   teisių įgyvendinimo tvarką, teises, pareigas ir atsakomybę.
  2. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis,
   besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Privatumo taisyklėse
   nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti
   ir laikytis visų šiose Privatumo taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi
   teisės naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
  3. Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias taisykles.
   Privatumo taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Lankytojas
   po Privatumo taisyklių pakeitimo ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi
   Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais
   Privatumo taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su
   pakeistomis ir (ar) papildytomis Privatumo taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis
   Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
  4. Taisyklės parengtos vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu
   (toliau-Įstatymas), LR darbo kodeksu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir
   Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
   duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos
   reglamentas), kitais LR galiojančiais teisės aktais.
  5. Įmonė renka Lankytojo duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu,
   telefonu, tiesiogiai atvykęs į Įmonę, prisiregistravęs prie Įmonės internetinio puslapio ir
   tapęs registruotu vartotoju (kai tokią galimybę Įmonė suteikia) ar naudodamasis Įmonės
   internetiniu puslapiu.
  6. Įmonė rūpindamasi Lankytojo privatumu ir vertindama Lankytojo pasitikėjimą,
   įsipareigoja saugoti Lankytojo privatumą bei pateiktą informaciją naudoti išskirtinai
   šiose Taisyklėse nurodytiems tikslams, be Lankytojo sutikimo neatskleisti šios
   informacijos jokiems asmenims. Įmonė taip pat gali perduoti Lankytojo asmens
   duomenis tretiesiems asmenims, kurie Įmonės vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai.
   Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Įmonė
   yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos
   aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina
   adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą. Yra laikoma, kad Duomenų
   subjektas yra apie tai informuotas, su tuo sutinka ir Įmonė neprisiima atsakomybės dėl
   žalos, kylančios dėl trečiųjų asmenų naudojimosi Duomenų subjekto duomenimis tiek,
   kiek tai leidžia atitinkami įstatymai. Visais kitais atvejais, Duomenų subjekto asmens
   duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės
   aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Įmonė gali perduoti
   vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus, ir tik jeigu tai numatyta
   pagal galiojančius įstatymus.
 3. PRIVATUMAS IR ASMENS DUOMENYS
  1. Įmonės renkami duomenys: Lankytojo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas,
   telefono numeris, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (paso, asmens tapatybės
   kortelės) duomenys (išdavimo data, vieta, galiojimo data, numeris), asmens kodas,
   gimimo data, lytis, kredito/debeto kortelių arba kiti mokėjimų duomenys. Duomenų
   subjektas šiuos duomenis savanoriškai pateikia Įmonei.
  2. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir Paslaugomis galima tik
   Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus
   atitinkamą nuorodą Svetainėje ir užpildžius visus privalomus registracijos formos
   (vardą, pavardę, elektroninį paštą) ir Lankytojo pasirinkimu užpildžius neprivalomus
   laukelius, tokiu būdu pateikiant duomenis apie save MB “Traukos slėnis” (toliau
   – Duomenys).
  3. MB “Traukos slėnis” turi teisę kaupti duomenis apie Lankytoją jam prisijungiant
   prie Svetainės. Šie duomenys rodo, kokius Svetainės puslapius Lankytojas lanko, kokiu
   laiku ir kaip dažnai tą daro, kokiomis paslaugomis naudojasi. Taip pat, ši informacija
   apima duomenis, kuriuos Lankytojas siunčiasi iš Svetainės.
  4. Visi Duomenų subjekto nurodyti ir gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir
   tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus
   reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą
   reglamentuojančius teisės aktus. Įmonė užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja
   šią informaciją panaudoti tik esant Duomenų subjekto sutikimui ir tik įstatymo
   numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kurie būtini Duomenų subjekto užsakytai
   paslaugai suteikti.
  5. Įmonė, atlikdama savo pareigą ir tvarkydama Duomenų subjekto asmens duomenis,
   laikosi šių principų:
   1. Duomenų subjekto suteiktą informaciją renka, tvarko, saugo tik dėl teisėto
    intereso ir griežtai laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
    apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų šią teisės sritį
    Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir šių
    Taisyklių.
   2. Duomenų subjekto asmens duomenis tvarko tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.
   3. Duomenų subjekto asmens duomenis renka apibrėžtais tikslais.
   4. Renkant ir tvarkant asmens duomenis laikosi tikslingumo ir proporcingumo
    principų, nereikalauja iš Duomenų subjekto pateikti tų duomenų, kurie nėra
    reikalingi, nekaupiami.
   5. Kaupia tik tuos duomenis, kurie būtini teikiant kokybiškas paslaugas,
    įskaitant konsultavimą apie Įmonės paslaugas.
   6. Duomenų subjekto asmens duomenų Įmonė neatskleidžia tretiesiems
    asmenims, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus arba jei tai atlikti Įmonę
    įpareigoja pats Duomenų subjektas.
   7. Įmonė stengiasi, kad Duomenų subjektų duomenys būtų išsamūs, nepasenę ir
    tvarkingi, todėl nuolat tikslinami, atnaujinami.
  6. Įmonė gerbia Duomenų subjekto privatumą ir įsipareigoja nuolatos laikytis šiose
   Taisyklėse nurodytų Duomenų subjekto duomenų apsaugos principų.
  7. Duomenų subjekto asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų
   tvarkymo tikslai, įstatymai ir kiti teisės aktai.
 4. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS IR TVARKYMAS
  1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu,
   Europos Sąjungos ir kt. duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Įmonė
   taiko priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtai prieigai arba neteisėtam Duomenų
   subjekto duomenų panaudojimui. Įmonė užtikrina, jog Duomenų subjekto pateikiami
   duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų
   pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad
   asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
   Įmonės naudojamos duomenų saugojimo ir apdorojimo duomenų bazės yra apsaugotos
   nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.
  2. Įmonė naudoja atitinkamas verslo sistemas ir procedūras, leidžiančias apsaugoti ir ginti
   Duomenų subjekto Įmonei patikėtus asmeninius duomenis. Įmonė naudoja saugumo
   sistemas, technines ir fizines priemones, ribojančias prieigą prie Duomenų subjekto
   asmeninių duomenų ir jų panaudojimo Įmonės serveriuose. Tik specialius leidimus
   turintys Įmonės darbuotojai turi teisę matyti Duomenų subjekto asmeninius duomenis,
   pateiktus Įmonei, darbo tikslais.
  3. Duomenų subjektų asmens duomenis gali tvarkyti tik Įmonės direktoriaus įgalioti
   asmenys.
 5. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
  1. Duomenų subjektas turi teisę:
   1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
   2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;
   3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo
    asmens duomenų tvarkymo, išskyrus saugojimą, veiksmus, kai duomenys
    tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;
   4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu įstatymuose ir
    Taisyklėse nėra nustatyta kitaip;
   5. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos vadovaujantis ADTAĮ 21-27
    straipsniuose nustatyta tvarka;
  2. Įmonė Duomenų subjektams informaciją apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikia
   teisės aktų nustatyta tvarka.
  3. Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų
   nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti
   asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę neatlygintinai susipažinti su
   Įmonėje esančiais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie
   jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams
   teikiami per paskutinius vienerius metus. Įmonė, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne
   vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos raštu
   pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis.
 6. ATSAKOMYBĖ
  1. Duomenų subjektas privalo Įmonei pateikti išsamius ir teisingus Duomenų subjekto
   asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus Duomenų subjekto asmens duomenų
   pasikeitimus. Įmonė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir/ar
   tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius
   savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavo apie jų pasikeitimus.
 7. TAISYKLIŲ KEITIMAS
  1. Įmonė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdama raštu.
  2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra paskelbti.
 8. SLAPUKAI
  1. www.electrack.lt svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums vertinant svetainės lankomumą, pateikti Jums pritaikytą turinį ir reklamą. Kokius slapukus įrašome, visuomet galite peržiūrėti savo naršyklėje. Esant būtinybei, slapukus savo kompiuteryje visada galite išjungti, pakeisdami naršyklės nustatymus.
 9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Lankytojas pateikiant informaciją apie save sutinka, kad MB “Traukos slėnis” tvarko jo asmens duomenis. MB “Traukos slėnis” tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo). Surinkti Asmens duomenys saugomi Asmens duomenų apsaugos teisės aktų nustatytais tvarka ir terminais.
  2. Šioms Taisyklėms bei Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

Puslapį administruoja ir trasą prižiūri:

MB “Traukos slėnis”

303179846

LT100010222910

Šeimyniškėliai, Elmos 9-oji g., 23 29108

LT22 7044 0600 0793 4690

+37062286167

info@electrack.lt