Prieš atvykdami į E-MX ELECTRACK elektrinių motociklų parką perskaitykite žemiau pateiktas taisykles ir jų laikykitės viso apsilankymo metu!

„E-MX ELECTRACK“ ELEKTRINIŲ MOTOCIKLŲ PARKO TAISYKLĖS

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja „E-MX ELECTRACK“ elektrinių motociklų parko (toliau – Parkas) ir prie Parko esančios teritorijos, Parke esančių įrengimų naudojimo ir elgesio juose tvarką, o taip pat Parko darbuotojų (toliau – Operatorius) teises ir pareigas.
1.2. Parko lankytojo (toliau – Lankytojas) ir Operatoriaus teisinius santykius reglamentuoja šios Taisyklės ir taikytini teisės aktai.
1.3. Operatorius suteikia teisę Lankytojui būti ir pramogauti Parke tik pagal Taisyklių nuostatas.
1.4. Savo ruožtu veiksmas, kai Operatorius arba jo įgaliotas asmuo Lankytojui išduoda čekį už paslaugas (toliau – bilietas), pripažįstamas akceptu sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis. Operatorius ar jo įgaliotas asmuo neprivalo priimti pateikto pasiūlymo (ofertos). Šios Taisyklės ir kitos aplinkybės negali būti laikomos nurodymu arba patvirtinimu, kad Lankytojo išreikštas pasiūlymas (oferta) bus akceptuotas. Sutarties (toliau – Sutartis) sudarymo momentu laikomas momentas, kai Lankytojui parduodamas bilietas.
1.5. Už asmenis iki 14 metų Sutartį sudaro teisėtas atstovas (tėvai, globėjai ir kt.). Šis atstovas visiškai atsako už lydimą asmenį iki 14 metų, įskaitant, bet neapsiribojant, atsako už lydimo asmens ir lydimam asmeniui padarytą turtinę ir neturtinę žalą, lydimo asmens sveikatą ir saugumą.
1.6. Lankytojui, neįsigijusiam bilieto, neleidžiama naudotis pramogomis.
1.7. Bilietus perduoti kitiems asmenims atlygintinai ar neatlygintinai draudžiama.
1.8. Sutartis galioja nuo jos sudarymo momento iki tos pačios Parko darbo dienos pabaigos, nepriklausomai nuo to, kuriuo paros metu buvo sudaryta Sutartis. Lankytojas turi teisę naudotis Parke esančiomis pramogomis tik Sutarties galiojimo metu.
1.9. Operatorius turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį, taip pat vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Lankytojas nesilaiko bet kurio iš šių Taisyklių reikalavimų.
1.10. Asmenys, nesudarę Sutarties ar Sutarčiai pasibaigus, neturi teisės naudotis Parko pramogomis.
1.11. Šiose Taisyklėse įtvirtintos pareigos taikomos ir tiems asmenims, kurie patenka į Parko teritoriją arba dėl bet kokių priežasčių naudojasi Parke esančiomis pramogomis nesudarę Sutarties, netinkamai sudarę Sutartį ir/arba pasibaigus Sutarties galiojimo terminui. Nepaisant to, asmuo, nesudaręs Sutarties, veikia savo rizika. Fizinis buvimas Parko teritorijoje reiškia susipažinimą su Taisyklėmis ir sutikimą su Taisyklių nuostatomis.
1.12. Pramogauti Parke leidžiama tik susipažinus su šiomis Taisyklėmis.

  1. Bendrosios saugumo taisyklės

2.1. Parke veikia šios pramogos:
2.1.1. elektrinių motociklų nuoma;
2.1.2. elektrinių motociklų trasos nuoma;

2.2. Naudojantis visomis Taisyklių 2.1. p. išvardintomis pramogomis, Lankytojui galioja šios bendrosios saugumo taisyklės:
2.2.1. kilus bet kokiam neaiškumui, Lankytojas turi nesiimti jokių veiksmų ir nedelsiant kreiptis į šalia esantį Parko personalo darbuotoją, o šalia nesant Parko personalo darbuotojo paprašyti šalia esančių Lankytojų, kad šie iškviestų Parko personalo darbuotoją. Kilus bet kokiam neaiškumui be personalo leidimo/nurodymo Lankytojas neturi teisės imtis jokių veiksmų;
2.2.2. pareiga elgtis tokiu būdu, kad nebūtų keliamas pavojus ir nebūtų daroma žala sau, aplinkiniams bei Operatoriui;
2.2.3. draudimas pramogaujant su savimi turėti daiktus, kurie gali iškristi, taip pat aštrius daiktus;
2.2.4. pareiga būti apsirengus tokia apranga, kuri netrukdytų ir nekeltų pavojaus pramogaujant;
2.2.5. draudimas pramogauti apsvaigus nuo alkoholio ar kitokių psichiką veikiančių medžiagų;
2.2.6. draudimas pramogauti sveikatos problemų turintiems asmenims, kurių ligos gali paūmėti dėl naudojimosi Parke esančiomis pramogomis (patiriamo adrenalino, fizinės veiklos ir pan.). Šios nuostatos vykdymą Lankytojo iki 14 metų atžvilgiu užtikrina jį lydintis Lankytojas;
2.2.7. draudimas į Parko teritoriją atsivesti ar sudaryti galimybę patekti gyvūnams, nepriklausomai nuo jų dydžio bei naudojamų apsaugos priemonių;
2.2.8. draudimas vaikščioti po konkrečios pramogos teritoriją, išskyrus naudojant tą pramogą;
2.2.9. draudimas valgyti, gerti ar rūkyti tam neskirtose vietose.
2.3. Lankytojas privalo laikytis Operatoriaus darbuotojų žodinių reikalavimų ir nurodymų.
2.4. Apie bet kokį nelaimingą įvykį, įvykusį Parke, Lankytojas turi nedelsiant pranešti Parko personalui.

  1. Elektrinių motociklų trasa

3.1. Elektrinių motociklų trasa – tai aptverta teritorija, kurioje galima važiuoti tik viena kryptimi, trasos ilgis 290 m., trasai priklauso šalia esantis garažas, kuriame persirenginėjama, įkraunami motociklai ir atliekama jų priežiūra, (toliau – Elektrinių motociklų parkas).
3.2. Lankytojas privalo iš anksto susipažinti su Elektrinių motociklų parko išsidėsčiusiais ženklais, kurie yra pavaizduoti prie Elektrinių motociklų parko trasos, ir griežtai jų laikytis.
3.3. Lankytojui suteikiama teisė naudotis Elektrinių motociklų parko trasa tik pagal šias Taisykles.
3.4. Lankytojas, norėdamas plaukti vandenlente, privalo:
3.4.1. būti sulaukęs ne mažiau kaip 7 metų ir ne daugiau kaip 99 metų amžiaus;
3.4.2. sverti ne mažiau kaip 16 kilogramų ir ne daugiau kaip 120 kilogramų.

3.5 Nebūti patyręs kaklo sužeidimų ar traumų, neturėti širdies sutrikimų ar kraujo spaudimo sutrikimų, nebūti pasitempęs ar nusitraukęs sausgyslių, nebūti patyręs rankų ar pečių lūžių; neturėti nugaros, kaklo, kaulų ar raumenų sužeidimų ar bėdų ir neturėti kitų sutrikimų.
3.6. Lankytojas, prieš važiuodamas motociklų trasa, nedelsiant privalo užsidėti ir užsisegti šalmą, užsidėti kelių apsaugas, apsauginius batus bei pirštines. Lankytojas negali atsisegti šalmo ir nusiimti apsaugos priemonių visu elektrinių motociklų trasos naudojimosi laikotarpiu.
3.7. Lankytojas turėdamas bet kokių klausimų ar neaiškumų privalo kreiptis į Operatoriaus darbuotoją ir prašyti suteikti visą reikiamą informaciją.
3.8. Lankytojas, privalo įsitikinti, kad tinkamai suprato elektrinių motociklų parko trasos veikimą.
3.9. Važiuojant motociklu griežtai draudžiama išvažiuoti iš trasos ir keisti važiavimo krypti, kitaip trukdyti kitiems trasos naudotojams. Laikytis visų ženklų ir nurodymų trasoje.
3.10. Lankytojas privalo būti susikoncentravęs į saugų važiavimą trasoje.

3.11 Lankytojui draudžiama šokti per trasoje esančius tramplynus, juos galima tik pervažiuoti pasirinkus saugų greitį. Lankytojas atsako už susidūrimą su elektrinių motociklų trasoje esančiai objektais (apsauginėmis sienutėmis, tvoromis, ženklais su nurodymais).

3.12. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatą ir gyvybę ir atsako už tai, kad pasirinktas važiavimo greitis ir stabdymas atitiktų Lankytojo meistriškumo lygį ir nekeltų grėsmės kitiems trasos Lankytojams.
3.12.1. oro sąlygas ir oro sąlygų nulemtus pokyčius;
3.12.2. matomą atstumą.

     4. BILIETO KAINA, ĮSIGIJIMO TVARKA

4.1. Bilietų į Parką kainas nustato Operatorius. Bilietų kainos skelbiamos Interneto svetainėje ir Parko kasoje.

4.2. Lankytojai bilietus gali įsigyti, tiek interneto svetainėje, tiek Parke esančioje kasoje.

4.3. Prieš įsigydamas bilietus į Parką, Lankytojas privalo patvirtinti savo įsipareigojimą laikytis šių Taisyklių.

4.4. Bilietai į Parką gali būti neparduodami:

4.4.1. dėl per didelio Lankytojų skaičiaus;

4.4.2. vykstant uždariems renginiams;

4.4.3. dėl techninių kliūčių;

4.4.4. Kitais Operatoriaus nustatytais atvejais.

4.5. Į bilieto kainą yra įskaičiuota kelių ir krutinės apsaugos, batų ir šalmo nuoma.

4.6. Bilietus įsigyjant interneto svetainėje yra nustatomas 15 minučių rezervavimo, duomenų pateikimo ir apmokėjimo terminas, kurio metu laikas yra laikinai rezervuojamas. Neatlikus mokėjimo, nesuvedus visų būtinų informacijos laukų, per nustatytą 15 minučių terminą, laikina rezervacija yra panaikinama ir pasirinktas laikas grąžinamas į laisvo laiko registrą, kur jį gali rezervuoti ir įsigyti bet kuris kitas Klientas.

4.7. Apie atliktą sėkmingą rezervaciją ir atliktą mokėjimą, Klientas yra informuojamas el. laišku, kuris yra patvirtinimas, kad laikas yra rezervuotas ir paslauga bus suteikta. Prašome šį el. laišką išsisaugoti ir personalui paprašius parodyti, kaip patvirtinimą, kad paslauga yra užsakyta ir apmokėta.

4.8. Neatvykus 10 minučių iki rezervuoto laiko pradžios (rekomenduojamas laikas 20 minučių), ir neužsiregistravus paslaugos suteikimui, parko personalas vienašališkai, turi teisę šį rezervuotą laiką anuliuoti ir/arba savo nuožiūra perleisti kitam Klientui. Tokiu atveju sumokėta kaina Klientui nėra grąžinama ir nėra kompensuojama.

4.9. Negalint suteikti paslaugos, dėl gamtinių sąlygų (vėjo, lietaus, krušos, audros, žaibavimo, bangavimo ir kt.,) ar dėl įrangos gedimo, sumokėta kaina Klientui nėra grąžinama ir nėra kompensuojama

5. Operatoriaus atsakomybė

5.1. Operatorius atsako už saugių ir kokybiškų pramogų teikimą Parke.
5.2. Operatorius neprisiima atsakomybės už nelaimingus atsitikimus arba nuostolius, atsiradusius Lankytojui pažeidus Taisyklių ar teisės aktų nuostatas, bendrojo pobūdžio elgtis atidžiai ir rūpestingai pareigas.
5.3. Operatorius neatsako už Parko teritorijoje pamestus, prarastus (tarp jų ir Žetonus) ar kitaip be priežiūros paliktus Lankytojų daiktus.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Operatorius ar jo pasitelkti tretieji asmenys turi teisę fotografuoti, filmuoti ar kitaip fiksuoti Lankytoją Parko teritorijoje. Visos teisės, susijusios su fiksavimu, priklauso Operatoriui. Užfiksuotą medžiagą Operatorius turi teisę neatlygintinai naudoti rinkodarai ar kitiems teisėtiems tikslams.
6.2. Operatorius turi teisę tvarkyti Lankytojo asmens duomenis, nurodomus su Taisyklėmis susipažinusių asmenų sąraše ir vaikų žaidimų aikštelės sąraše.
6.3. Pramogos gali būti neorganizuojamos dėl netinkamų oro sąlygų (stiprus lietus, griaustinis, žaibavimas, stiprus vėjas) ar kitų aplinkybių. Tokiu atveju įsigyti Žetonai negrąžinami.

TAISYKLĖS ĮSIGYJANT BILIETUS INTERNETU

1 Bendrosios nuostatos

  1. Šios sąlygos („Sąlygos“) nustato grupinių ir individualių bilietų į „E-MX ELECTRACK“ (Pagojės vs. 3, Anykščių r.) siūlomus lankytinus objektus, toliau – „Trasa“, pirkimo internetu taisykles.

2. Bilietai perkami internetu https://electrack.lt/rezervacija o įsigijimas reiškia, kad pirkėjas sutinka su pramogos, į kurią perkamas bilietas, lankytojų taisyklėmis.

3. Bilietus internetu įsigyti galima užsiregistravus https://electrack.lt/rezervacija ir sutikus su sutikimu tvarkyti asmens duomenis susijusias sąlygas, taip pat atlikus apmokėjimą per Paysera sistemą.

2 Registracija

  1. Registruotis galite adresu https://electrack.lt/rezervacija nurodę vardą, pavardę, el.pašto adresą bei nustatę ir įvedę slaptažodį.

2. Kiekvienas internetu užsiregistravęs asmuo registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu gaus atsakomąjį pranešimą, kuriame bus nurodyta, ar prašymas buvo pristatytas į Trasą ir ar asmens profilis jau užregistruotas.

3. Kad registracija būtų sėkminga, registracijos formoje reikia įvesti teisingus duomenis.

4. Trasa pasilieka teisę ištrinti visas paskyras, kurios nebuvo tinkamai prisijungusios per pastaruosius 24 mėnesius.

5. Yra galimybė įsigyti bilietus be registracijos, tik įvedant vardą, pavardę ir el. paštą.

3 Pirkimas internetu, bendrieji principai

  1. Per vieną prisijungimo seansą galite atlikti iki trijų skirtingų operacijų – iki 3 grupinių bilietų ir iki 7 individualių bilietų, suteikiančių teisę turėtojui (-ams) patekti į parodos zoną.

2. Grupinių bilietų pardavimas internetu vykdomas tik svetainėje https://electrack.lt/rezervacija

3. Vienu metu galite prisijungti tik prie vienos paskyros iš vieno įrenginio, naudodami vieną skirtuką viename naršyklės lange.

4. Kiekvienam atskirų bilietų užsakymui internetu bus priskirtas atskiras operacijos numeris su galimybe sumokėti visą sumą už visus bilietus iš karto.

5. Jei norite gauti PVM sąskaitą faktūrą, turite pateikti reikiamus sąskaitos faktūros duomenis:

5.1 pirkėjo vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas;

5.2. adresas (miestas, pašto kodas, gatvės pavadinimas);

5.3 mokesčių mokėtojo kodas, PVM mokėtojas (fiziniams asmenims netaikomas);

5.4 siųsti šią informaciją el. paštu info@electrack.lt;

5.5 Sąskaita bus atsiųsta el. paštu;

6. Atsiskaityti už pirkinius internetu galima tik per Paysera, naudojant Paysera sistemos priimtą mokėjimo kortelę, elektroniniu banko pavedimu arba kitomis formomis, kurias Paysera pateikia per https://electrack.lt/rezervacija svetainė. Informaciją apie tai, ar banką, iš kurio bus atliekama mokėjimo operacija, aptarnauja sistema, rasite adresu https://electrack.lt/rezervacija.

7. Per 30 minučių nuo pirkimo internetu pabaigos sistema profilyje nurodytu elektroninio pašto adresu išsiųs elektroninį laišką su patvirtinimo ir operacijos numeriu bei sąskaita faktūra su pateiktais duomenimis, išsaugota PDF formatu. , kuris naudojamas kaip bilietas muziejuje.

8. Įsigyti bilietai gali būti gražinami per 30 kalendorinių dienų nuo įsigijimo datos, nurodant priežastį dėl kurios bilietas gražinamas. Gražinamas bilietas turi būti nepanaudotas. Bilietai gražinami susisiekiant el. paštų info@electrack.lt.

4 Baigiamosios nuostatos

  1. Trasa turi teisę šiuos Nuostatus keisti. Pakeisti Nuostatai bus paskelbti internete adresu www.electrack.lt ir pateikti Trasos bilietų kasoje.

2. Šios taisyklės ir sąlygos yra neatskiriama trasos dalis ir „E-MX Electrack – privatumo politika“, kurį galima rasti internete adresu https://electrack.lt/privacy-policy/. Visiems klausimams, kurių nereglamentuoja šios taisyklės ir sąlygos, taikomos „E-MX Electrack“.

3. Bilietų, perkamų internetu, kainos yra tokios pat kaip ir nurodytos kainoraštyje adresu https://electrack.lt/kainos/.

Puslapį administruoja ir trasą prižiūri:

MB “Traukos slėnis”

303179846

LT100010222910

Šeimyniškėliai, Elmos 9-oji g., 23 29108

LT22 7044 0600 0793 4690